[/hm_title]

تاریخچه پروژه

این سامانه در تاریخ 1386/04/02 بهره برداری شد و تا کنون نقش بسزایی در جلوگیری از قاچاق سوخت ایفا کرده است.

اهمیت پروژه

همچنین، سامانه هوشمند سوخت نقش موثری را در فرهنگ سازی استفاده از کارت‌های هوشمند و نیز استفاده بهینه از فرآورده‌های نفتی ایفا کرده است. سامانه هوشمند سوخت از نظر برخی صاحب نظران به عنوان بزرگترین پروژه IT در منطقه خاورمیانه مطرح است. به واسطه این سامانه، حجم زیادی از فرآورده های نفتی با مدیریت کامل در کشور عرضه می شود.

نقش شرکت یادگار

شرکت یادگار درخشان آریا از 26 بهمن 1393 به عنوان پیمانکار این سامانه در استان فارس انتخاب شده است.
شرکت ملی نفت