ریسپانسیو

ریسپانسیو بودن سایت برای چیست؟
بدون نظر
اگر ده سال پیش یک وب سایت طراحی می شد و آن روز می پرسیدید آیا این وب سایت ریسپانسیو است یا خیر؟ همه با تعجب به شما نگاه می کردند که از چه چیزی صحبت می کنید؟! آن روزها مفهومی به نام ریسپانسیو وجود نداشت. این روزها اگر ...
ادامه مطلب