تیم یادگار

میثم مریدشوشتری

عضو هیات مدیره

دکتر علی زارع میرک‌آباد

عضو هیات مدیره

ساسان یزدی

عضو هیات مدیره

محمدرضا شمشیرگر

مدیرعامل

سیامک گودرزی

مدیر سامانه دانشگاهیان

علی ترابی مطلق

کارشناس آموزش

رویا آریانی

کارشناس سازمان دانشگاهیان

آفرین محمدحسینی

مدیر ارتباطات سازمانی

شادی عظیمی

مشاور تسهیلگری

رضا ساجدی

مشاور فناوری اطلاعات

حمیدرضا شرفی

مشاور حقوقی

دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی

مشاور آموزشی

رضا ساجدی

مشاور فناوری اطلاعات

حسین هاشمی اصل

مشاور طراحی وب

حامد معبودی

مشاور هنری