تدوین محتوای کتابچه زیست دانشجویی در تهران

تدوین محتوای کتابچه زیست دانشجویی در تهران از جمله اقدامات تیم یادگار است. این کتابچه حاصل یک همکاری مشترک میان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و سازمان بین‌المللی دانشگاهیان (شرکت یادگار درخشان آریا) در سال 1398بود.

این کتابچه با هدف آشنایی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه‌های شهر تهران با پایتخت کشور از یک سو و همچنین شناخت اولیه آنان درباره زندگی خوابگاهی از سوی دیگر تدوین شده است.

مراحل تدوین محتوای کتابچه

جلسات مشترک با دو نهاد

برای تدوین محتوای این کتابچه، طی جلساتی با معاونت فرهنگی شهرداری تهران، نسبت به آنچه اهداف این مجموعه از آشنایی دانشجویان با شهر تهران بود، شناخت کافی حاصل شد. از سوی دیگر، در ارتباطات مستمر با معاونت فرهنگی وزارت علوم، دغدغه‌های این معاونت پیرامون زندگی خوابگاهی دانشجویان و مسائل و مشکلات آنان دریافت شد.

نگارش محتوای اولیه

بر اساس سرفصل‌های عنوان شده، نگارش اولیه کتابچه توسط تیم یادگار انجام شد. این محتوا، پوشش‌دهنده موضوعاتی بود که در جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و از جمله ویژگی‌های محتوای تدوین شده، زبان خاص آن برای برقراری ارتباط موثر با دانشجویان بود.

بیشتر مطالب این کتابچه به خصوص در بخش مربوط به زندگی دانشجویی، به زبان طنز مورد نگارش قرار گرفت.

تصویرسازی و صفحه‌بندی

در مرحله بعدی، برای هر یک از محتواهای نگارش یافته، تصویرسازی مرتبط صورت گرفت و در نهایت، کار صفحه‌بندی کتابچه انجام شد.

چاپ و توزیع

در مرحله نهایی، کار چاپ کتابچه توسط موسسه انتشارات همشهری صورت گرفت و با هماهنگی صورت گرفته با خوابگاه‌های دانشگاه‌های دولتی سطح تهران، این کتابچه در میان دانشجویان توزیع شد.

محتوای مندرج در کتابچه زیست دانشجویی در تهران

محتوای معرفی شهر تهران

محتوای زندگی دانشجویی و خوابگاهی