همایش ملی آینده پژوهی

جزئیات پروژه

مخاطبان: پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

محل برگزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سال‌های برگزاری همایش: 1391 – 1392 – 1393

این همایش با هدف ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت یادگار درخشان آریا برگزار شد.

جزئیات پروژه

همایش ملی آینده پژوهی، به دنبال نیازی که به توسعه ادبیات داخلی این رشته وجود داشت، از سوی شرکت یادگار درخشان آریا با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، طی سال های 1391 تا 1393 در سه دوره برگزار گردید.